Lees verder

Psy-zo! biedt zowel de basiscursus als de vervolgcursus schematherapie aan. Tevens hebben wij een masterclass kortdurende schematherapie op het programma staan.

Basiscursus schematherapie – Jenny Broersen en Michiel van Vreeswijk

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De randvoorwaarden voor het opzetten en uitvoeren van schematherapie,
 • de voor- en nadelen van een (protocollaire) schematherapie,
 • de verschillende fasen binnen het schematherapieproces alsmede de houding en interventies van de therapeut,
 • het diagnostisch proces dat leidt tot het includeren/ excluderen van een patiënt voor schematherapie,
 • het gebruik van dossierinformatie en vragenlijsten,
 • het oefenen in het maken van een conceptualisatiediagram,
 • de motivatie van patiënt voor deelname aan therapie en het bespreekbaar maken van valkuilen waar patiënt tijdens de therapie tegen aan zal lopen,
 • schema CGT technieken zoals informatie verzamelen, voor- en nadelenanalyse, schemadagboek, taartdiagram, meerdimensionaal evalueren en de rechtbanktechniek,
 • schema experiëntiële technieken zoals imaginatie, historisch rollenspel, maar ook het gebruik van non-verbale therapietechnieken,
 • een inleiding in schema MBCT-technieken,
 • de therapeutische relatie.

De deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor de schematherapie en zijn in staat om een schematherapie op te zetten en uit te voeren.

Basiscursus schematherapie – Renske Wichers

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiele- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

De deelnemers hebben na afloop van de cursus kennis van de theoretische basis van de schematherapie en kunnen deze toepassen in hun eigen praktijk. Ze kunnen na afloop een casusconceptualisatie uitwerken van eigen patiënten en op basis hiervan interventies kiezen en inzetten. Ze hebben na afloop kennis van en geoefend met cognitieve en experiëntiele technieken als ook met technieken gericht op de therapeutische relatie. Deelnemers zijn in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor  schematherapie. De nadruk zal liggen op het gebruik van het modusmodel bij cluster b en c problematiek, de therapeutische relatie (limited reparenting) experiëntiele technieken en het versterken van de gezonde volwassene.

Vervolgcursus schematherapie – Michiel van Vreeswijk (en/of) Jenny Broersen

De deelnemers leren in de vervolgcursus nog meer met het schema- en modimodel te werken bij cluster C en B persoonlijkheidsproblematiek. Ze leren vanuit dit model verschillende interventies toe te passen, waarbij de therapeutische relatie een steeds terugkerend onderwerp is. Ook wordt aandacht besteed aan de emotionele kernbehoeften, het werken met schematherapiegroepen, de naastbetrokkenen, de opbouw van de schematherapie (verschillende therapiefasen) en aan het afsluiten/afscheid nemen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Aanvulling theorie schematherapie (schema- en modimodel, emotionele kernbehoeften), wetenschappelijk onderzoek, toepassingen en laatste ontwikkelingen.
 • Verdieping experiëntiële technieken zoals imaginatie, historisch rollenspel, meerstoelentechniek maar ook het gebruik van non-verbale therapietechnieken. Ook wordt veel aandacht besteed aan de therapeutische relatie.
 • Verdieping modimodel bij BPS: keuze van interventies, therapeutische relatie
 • Verdieping modimodel bij cluster C problematiek: keuze van interventies, therapeutische relatie
 • Aandacht voor naastbetrokkenen in schematherapie
 • Inleiding theorie en toepassing van technieken in de schemagroepstherapie
 • Planning schematherapie: opbouw, tussentijdse evalueren, afsluiten van ST

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. Naast het bespreken van theorie en de literatuur wordt van de deelnemers verwacht dat zij bij hun patiënten vragenlijsten afnemen, een casusconceptualisatiediagram/modimodel maken en door middel van rollenspellen hun vaardigheden verder ontwikkelen. Rollenspelen vinden in subgroepen plaats, maar ook rollenspel voor de groep, regierollenspel en rollenspel met inspringers. De therapeutische relatie wordt vaak besproken en geoefend (welke schema’s en modi worden getriggerd, maken van FA en BA).

Masterclass kortdurende schematherapie – Jenny Broersen, Michiel van Vreeswijk

Deze masterclass geeft heldere richtlijnen hoe de experiëntiële technieken in een kortdurende schematherapie protocol kan worden toegepast. Het accent ligt op de (therapeutische) relatie en de experiëntiële technieken (imaginatie met rescripting, meerstoelentechniek, historisch rollenspel) en de wijze waarop deze in een kortdurende schematherapie ingezet kunnen worden.  Tevens wordt duidelijk gemaakt hoe dit protocol in een langerdurend traject kan worden toegepast.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Randvoorwaarden voor het opzetten en uitvoeren van kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken(individueel en groep),
 • de voor- en nadelen van een gesloten (protocollaire) versus open groepstherapie,
 • de verschillende fasen in het groepspsychotherapie proces alsmede de houding en interventies van de therapeuten,
 • indicatiestelling en motivatie van patiënt voor deelname aan dit protocol en het bespreekbaar maken van valkuilen waar patiënt tijdens de therapie tegen aan zal lopen,
 • het oefenen met experiëntiële technieken  in een kortdurende schematherapie met aandacht voor de groep en individuele therapie: diagnostische imaginatie,  imaginatie met rescripting, meerstoelentechniek, (historische) rollenspel, en het gebruik van non-verbale therapietechnieken.
 • het bewustworden en stilstaan bij co-therapie en groepspsychotherapeutische processen.

Startdata basisopleiding Schematherapie – Renske Wichers

 • 06/09/2019
 • 27/03/2020
 • 04/09/2020

Startdata basisopleiding Schematherapie – Jenny Broersen & Michiel van Vreeswijk

 • 06/02/2020

Startdata vervolgopleiding Schematherapie – Michiel van Vreeswijk en/of Jenny Broersen

 • 29/08/2019
 • 08/10/2020

Startdatum masterclass kortdurende schematherapie

 • 29/11/2019

Accreditatie

Alle opleidingen schematherapie zijn geaccrediteerd door het register schematherapie. Daarnaast zijn de verschillende opleidingen geaccrediteerd door één of meer van de volgende verenigingen:

FGzPt, NIP K&J/NVO, NVvP, VGCt.

(zie de opleidingspagina’s op www.psy-zo.nl/programma voor de accreditaties per opleiding)

 

Link naar website: https://www.psy-zo.nl/onderwijs/opleidingen/