Log in
Het gaat in de praktijk nog zo vaak mis met (schriftelijke) verklaringen die door een behandelaar op verzoek van een cliënt worden opgesteld, dat Shirin Slabbers aanleiding zag om in dit artikel te beschrijven wat wel en wat niet mag. Kennis op dit gebied kan een klacht voorkomen. ‘ In ieder geval moet u als behandelaar geen waardeoordeel over uw eigen cliënt (of een derde) geven.’
Shirin Slabbers

Verenigingstuchtrecht

De leden van het NIP vallen onder het verenigingstuchtrecht. Het NIP kent twee tuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep.1 Deze twee tuchtcolleges toetsen gedragingen van psychologen, naar aanleiding van een klacht, aan de Beroepscode van het NIP. De lichtste disciplinaire maatregel is een waarschuwing (daarna komt de berisping). De zwaarste een ontzetting uit het NIP lidmaatschap en/of doorhaling van de inschrijving in een NIP-register. 2
Gz-psychologen vallen daarnaast onder het BIG-tuchtrecht. Dit is een door de overheid geregelde (wettelijke) vorm van tuchtrecht. De tuchtnormen in de Wet BIG zijn meer open dan de normen in de Beroepscode. In de wet staat dat een BIG geregistreerde is onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van: 1. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van (a) degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen, (b) degene die, in nood