Samenvatting

PSYCHOLOGY IN THE ENERGY TRANSITION

G. DE VRIES

Climate change is one of the biggest global challenges the earth faces. It comes with a need to change the way we produce, supply, distribute and use energy. For this energy transition, we not only need money and technology, we also need a change in behaviour on multiple levels. Psychological perspectives, theories, and research methods are essential to discover behavioural patterns among different stakeholders, varying from end-users, producers, policymakers and installers. This article describes the role of psychology in behavioural research on the energy transition. Furthermore, it describes how research findings are applied in energy policy and technology.


416 Weergaven
0 Downloads
Log in
De energietransitie heeft een grote impact op de maatschappij. Het kost niet alleen veel tijd en geld om energiesystemen te veranderen, de energietransitie vergt ook een verandering in ons gedrag. Bij die gedragsverandering zijn diverse partijen betrokken zoals onder meer politici, beleidsmakers bij de overheid, producenten van energietechnologie, journalisten, wetenschappers, ingenieurs en installateurs, schrijft Gerdien de Vries. ‘Mensen vinden verandering lastig.’

Energietransitie en gedrag

Klimaatverandering is één van de grootste bedreigingen van de aarde. Wetenschappers hebben vastgesteld dat mensen minder broeikasgassen moeten uitstoten om de aarde leefbaar te houden.1 Daarom hebben overheden wereldwijd in een internationaal Klimaatverdrag afgesproken de opwarming te beperken. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) staat concreet de toename van de wereldgemiddelde temperatuur tot ruim onder 2 boven het pre-industriële niveau (periode 1850-1900) te houden.2 De gemiddelde wereldwijde toename is op 1,2 vastgesteld.3 Landen verschillen in hun aanpak en beleid om dit klimaatdoel te behalen, maar de meeste overheden passen structureel hun energievoorziening aan. Dit doen zij bijvoorbeeld door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen grotendeels te vervangen door duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Deze overgang noemen we in Nederland de energietransitie en de ambitie is dat in 2050 de Nederlandse energievoorziening