Wilt u een artikel aanleveren voor De Psycholoog? Wij ontvangen uw bijdrage graag!

Ten behoeve van publicatie op onze website vragen wij u de tien belangrijkste trefwoorden bij uw publicatie te vermelden in uw mail aan de redactie. Ook ontvangt de redactie graag een high res foto van de (hoofd)auteur en diens korte persoonlijke biografie (max 150 woorden).


Inhoudelijke eisen

De Psycholoog is een platform voor en over psychologie. De redactie streeft naar publicatie van wetenschappelijke artikelen. Dat betekent dat wij de volgende inhoudelijke eisen stellen:

 • Artikelen geven een overzicht van een breed terrein van onderzoek.
 • Artikelen richten zich op toepassingsmogelijkheden van wetenschappelijke kennis.
 • In artikelen worden beroepservaringen zo gesystematiseerd dat zij leiden tot een verdere ontwikkeling van het vak.
 • Voor alle bijdragen gelden de richtlijnen voor auteurs, waaronder:
  • Een Nederlandse lead van maximaal 75 woorden die uitnodigt tot lezen.
  • Een Engelse samenvatting van maximaal 125 woorden, met een Engelse titel.
  • Artikelen hebben een lengte van 3000 tot 6.000 woorden.
  • Figuren en tabellen met onderschriften (aangeleverd op afzonderlijke pagina’s achter de hoofdtekst. Wij moedigen het gebruik van illustraties aan.).
  • Een alfabetische literatuurlijst volgens de richtlijnen van de APA Publication Manual.
  • Lever de tekst bij voorkeur aan per e-mail: redactie@psynip.nl.
  • Wij stellen beknoptheid en heldere opbouw op prijs. Vermijd onnodig jargon, herhalingen en te lange zinnen. Let op een consequent gebruik van de tijden. Schrijf afkortingen voluit, zelfs de meest gangbare.

Reviewprotocol en -proces De Psycholoog (dP)

Aangeboden wetenschappelijke kopij wordt op de volgende punten beoordeeld:

Relevantie:
Is het stuk geschikt voor de brede doelgroep van dP?

Actueel:
Is het stuk vernieuwend en/of verrassend en heeft het een toegevoegde waarde aan bestaande inzichten?

Leesbaar:
Is het stuk toegankelijk geschreven voor de brede doelgroep van dP?

Brugfunctie:
Slaat het stuk een brug tussen wetenschap en praktijk? Is het een interessant, leuk, nuttig of praktisch stuk?

Degelijkheid:
Zit het stuk logisch in elkaar, bevat het geen methodologische en statistische fouten voor zover dat is na te gaan?

WVTTK:
Wat de reviewer eventueel persoonlijk opvalt aan het stuk.

 

Dat resulteert in de volgende beoordeling:

 • Accepteren
 • Revisie-klein
 • Revisie-groot
 • Afwijzen

Reviewproces

 • De bureauredactie houdt de binnengekomen kopij bij en zorgt voor een evenwichtige verdeling van de werklast onder de redactieraad;
 • Per artikel worden in principe twee redactieraadleden verantwoordelijk voor de review, bij voorkeur een wetenschapper en een practitioner;
 • Zij doen of zelf de review, of zorgen voor een geschikte beoordelaar uit hun netwerk;
 • Het rapport hoeft niet uitputtend aan te stippen wat er aan een artikel schort. ‘Slordig geschreven’ kan geïllustreerd worden aan de hand van een enkel voorbeeld, waarna de auteur zijn/haar eigen tekst kan nalopen op vergelijkbaar euvel;
 • De reviewers kunnen suggesties doen voor relevante ontbrekende referenties, of de auteur wijzen op een relevant onderzoeksgebied dat in het artikel verwerkt zou moeten worden;
 • Commentaar op de structuur van een artikel beperkt zich tot de grote lijnen;
 • De reviewers toetsen ook of de auteur de algemene richtlijnen heeft gevolgd (zie bovenstaand).
 • Er wordt een duidelijke deadline afgesproken wanneer een review binnen moet zijn, bij voorkeur binnen een maand;
 • De bureauredactie verwerkt de beoordelingen in een anoniem reviewrapport aan de auteur(s), zakelijk, neutraal en opbouwend van toon.

Voorwaarden

De redactie gaat ervan uit dat u ingezonden kopij niet elders in de Nederlandse taal heeft aangeboden of gepubliceerd.

Voor alle bijdragen gelden voorts de auteursvoorwaarden.


Huisregels reacties

Reacties op artikelen zijn welkom, mits deze beknopt zijn, inhoudelijk op het onderwerp ingaan, geen aanvallen op de persoon bevatten en in het algemeen geen onfatsoenlijk dan wel grievend taalgebruik bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.