Lees verder
Op 30 mei hebben de ledenraden van de NVGzP en het NIP ingestemd met het fusievoorstel van de twee besturen. Nadat er verdere formele, juridische stappen genomen zijn, kunnen de ledenraden in september een definitief besluit nemen tot fusie op 1 oktober 2022. JORIS VAN NEIJENHOF, ledenraadslid NVGzP en GEZINA TOPPER, vicevoorzitter ledenraad NIP, vertellen meer over de rol van de ledenraad tijdens het proces en ze delen hoe zij aankijken tegen de fusie.
Nederlands Instituut van Psychologen

‘We zijn sterker als we met één stem naar buiten kunnen treden’

Joris, wat voor werk doe jij?

‘Ik werk als gz-(neuro)psycholoog bij Neurocare in Nijmegen. Wij behandelen onder meer mensen met therapieresistente depressie of dwang met psychotherapie en neuromodulatietechnieken. Daarnaast werk ik als (hoofd)docent klinische neuropsychologie en zit ik in mijn tweede NVGzP ledenraad termijn.’

Welke rol heeft de ledenraad gehad bij de fusie?

 ‘Wij moeten controleren of fuseren in het belang is van onze leden. Daarom hebben we alle fusiestukken en statuten kritisch bekeken, aangepast waar nodig en de besturen, het NIP-bureau en de ledenraad van het NIP uitgebreid bevraagd. We zijn wat later aangehaakt dan we wilden, maar kijken inmiddels tevreden terug op het gehele proces’

Hoe kijkt de ledenraad aan tegen de fusie?

‘We zijn voorzichtig optimistisch. In 2012 is de NVGzP opgericht door NIP-leden, uit onvrede over de belangenbehartiging van (BIG-) psychologen in de zorg. Maar het idee was altijd: we gaan terug samen als dat weer kan. Dat moment lijkt nu aangebroken. We hebben gezien – een aantal ledenraadsleden zijn altijd lid gebleven van het NIP – dat de afstand tussen het bestuur en het bureau, en het bureau en de secties kleiner geworden is. De cultuur is ten goede aan het veranderen. Ook is er nu overeenstemming over voor ons belangrijke uitgangspunten: de BIG is leidend, en het belang van het APV en programma Beroepenstructuur wordt gezamenlijk onderschreven. De ledenraad heeft erop toegezien dat de belangen van de BIG-psychologen ook na de fusie voldoende geborgd blijven. Daarom hebben we voldoende vertrouwen dat we samen een succes kunnen maken van de nieuw vorm te geven vereniging.’

Wat is de meerwaarde van fuseren?

‘Op strategisch vlak zijn we sterker als we als eenheid met één stem naar buiten kunnen treden, en voorkomen we dat we niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden aan beleidstafels. Op tactisch niveau kunnen we mankracht en middelen bundelen. Achter de schermen vindt dit overigens al langer plaats en wordt er op verschillende dossiers al intensief samengewerkt. ‘

Wat vind je spannend?

‘Voor ons de schaalvergroting. Binnen de NVGzP hebben we korte, transparante lijnen en kunnen we snel schakelen. Onze wens is dat we in de nieuwe vereniging beter kunnen differentiëren tussen dossiers die snelle reacties vergen en dossier die meer verdieping. Ook hebben we een passende vorm nodig om met eventuele tegenstrijdige belangen om te gaan. Daarvoor is directe communicatie nodig, korte lijnen en een veilige en constructieve aanspreekcultuur. In de overgangsperiode krijgen we de kans dat samen goed vorm te geven. Als dat lukt, kunnen we de belangen van álle psychologen behartigen, inclusief die van BIG-psychologen. Vooralsnog is de fusie geen eindpunt, maar een ‘work in progress’.’

‘Ik hoop dat we zichtbaarder worden in de media en meer opinies laten horen’

Gezina, kun jij wat vertellen over je werk?

‘Ik werk als kinder- en jeugdpsycholoog, schoolpsycholoog in het voortgezet speciaal onderwijs, onder andere met jongeren met autisme, sociale angst en thuiszitters met internaliserende problematiek. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor schoolpsychologie en geef ik ouders, docenten, scholen en overheidsinstelling advies over vraagstukken rond het snijvlak tussen zorg en onderwijs. Verder zit ik nu zo’n vier jaar in de ledenraad van het NIP.’

Hoe kijkt de ledenraad van het NIP aan tegen de fusie?

‘Vanaf het begin zijn we enthousiast. Het bestuur en het bureau hebben ons er direct bij betrokken. Zo konden we zien dat er voldoende aandacht was voor de emoties die er tijdens de afsplitsing van de NVGzP waren. De ledenraad vond het verder belangrijk dat we een vereniging blijven voor álle psychologen. Daar hebben we uitgebreid over gesproken en door de heldere antwoorden die we kregen, hebben we daar vertrouwen in. Verder hebben we het gehad over de contributie, de organisatie, de naam, de ledenraad…’

Wat is de meerwaarde van fuseren?

‘We krijgen kennis en kunde erbij. Omdat we groter worden, kunnen we aan (Haagse) tafels meer impact maken. We kunnen slagvaardiger worden. Cliënten krijgen mogelijk meer overzicht en we worden herkenbaarder voor de buitenwereld. ‘

Wat vind je spannend?

‘Of we de belangen van alle psychologen kunnen blijven behartigen en de gz-psychologen niet de overhand zullen nemen. In het overgangsjaar zullen we daarmee moeten experimenteren en blijven evalueren hoe dat gaat. Bij de leden moeten we blijven checken of de nieuwe inrichting een goede afspiegeling is van onze leden.’

Wanneer is de fusie geslaagd?

‘Als we straks een zichtbare, levendige, betrouwbare en deskundige vereniging zijn. Dat onze leden trots zijn, niet-leden zich bij ons willen aansluiten en we uitgenodigd worden door belangrijke internationale en nationale stakeholders. Nu staan de hoofdlijnen van de fusie er, maar hoe we het aanpakken als de nieuwe organisatie er straks is, gaat pas echt het verschil maken. Ik hoop dat iedereen daar actief en gezamenlijk aan wil werken. Ik denk ook dat de dienstverlening erop vooruitgaat, we de leden gerichter kunnen betrekken en benaderen en er meer samengewerkt kan worden tussen alle verschillende psychologen. Tot slot hoop ik dat we wat zichtbaarder worden in de media en we wat meer opinies laten horen. Maar na veel overleggen en nadenken, is het nu belangrijk om te gaan doen: samen bouwen aan een nieuw huis van psychologen!’

Hoe nu verder?
De geplande juridische ingangsdatum van de nieuwe organisatie is 1 oktober 2022. In de zomer worden er verdere afspraken gemaakt over de werkgroepen, commissies, kamers, secties en bureaumedewerkers. Het formele fusie besluit vindt plaats in september. De rest van 2022 en het jaar 2023 worden als overgangsperiode gebruikt. De komende maanden zullen het NIP en de NVGzP al meer met elkaar optrekken. Zo zorgen we ervoor dat de leden kunnen profiteren van beide verenigingen, bijvoorbeeld doordat leden naar elkaars evenementen kunnen gaan.  

Vragen?
Stuur een e-mail naar bestuur@psynip.nl