Lees verder
Carin Schröder, Bestuur sectie ouderenpsychologie

Sectie Revalidatie

‘Wij gaan de samenwerking met andere secties verder opzoeken’

Steeds meer mensen leven met een chronische ziekte of lichamelijke beperking en deze groep heeft een groter risico op het ontwikkelen van psychosociale problematiek. Ook zijn er steeds meer mensen die als gevolg van verbeterde medische zorg langer leven met chronische lichamelijke klachten. Kortom, er komen steeds meer complexe patiënten in de revalidatiezorg bij. Om revalidatiepsychologen die deze patiëntengroep zien goed te ondersteunen focussen we ons in 2022 in ieder geval op de volgende drie speerpunten.

1. Positionering en opleidingsniveaus van psychologen in de revalidatie versterken

Een belangrijke bottleneck in het leveren van goede psychologische zorg in de revalidatie is het tekort aan gz-psychologen. De opleidingscapaciteit voor gz-psychologen is ontoereikend om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er relatief weinig specialisten werkzaam in de revalidatie. In het afgelopen jaar heeft de sectie een position paper gepubliceerd dat een beschrijving geeft van de diversiteit in opleiding en registratie van psychologen werkzaam in de revalidatie. Deze publicatie kan door psychologen worden gebruikt om met hun management in gesprek te gaan. In de publicatie zijn ook verbeterpunten geformuleerd welke het bestuur als uitgangspunt bij haar activiteiten in 2022 zal gebruiken.

2. Bevordering wetenschappelijke kennis binnen de revalidatiepsychologie

De werkgroep Onderzoek houdt zich bezig met de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk. Dit doet zij aan de hand van symposia waarbij op een laagdrempelige manier recente wetenschappelijke evidentie met relevantie voor de revalidatiezorg beschikbaar wordt gemaakt. Daarnaast organiseren we jaarlijks een congres. De coronacrisis heeft hier roet in het eten gegooid, maar in 2022 zal er weer een tweedaags congres plaatsvinden. Juist nu willen we graag bijdragen aan mogelijkheden voor sociale interactie tussen psychologen van diverse instellingen en het bieden van netwerkmogelijkheden.

3. Intensievere samenwerking met de secties die psychologische zorg bieden aan mensen met een somatische ziekte of lichamelijke beperking

Door een toename van het aantal patiënten en een toename in complexiteit is samenwerking tussen psychologen die betrokken zijn in de gehele zorgketen van de patiënt steeds belangrijker. Dit is dan ook een van de redenen om intensievere samenwerking met andere secties die bijdragen aan psychologische zorg voor mensen met een ziekte of lichamelijke beperking te zoeken, bijvoorbeeld de sectie Neuropsychologie, of de sectie Psychologen in Algemene en Academische Ziekenhuizen (PAZ). In 2021startte we een samenwerking in het organiseren van symposia en is de samenwerking op het gebied van richtlijnen met onder meer PAZ geïntensiveerd. Ook in 2022 zullen we dat soort samenwerkingen gaan opzoeken.

Meer weten over het position paper, het congres en de symposia? Bezoek psynip.nl/secties/revalidatie/

Sectie ouderenpsychologie:

‘Ons belangrijkste speerpunt is masterpsychologen ondersteunen’

Nu we weer midden in een coronagolf zitten zijn de ogen opnieuw gericht op de ouderenzorg. De vele besmettingen en nieuwe sterfgevallen hebben grote impact op thuiswonende ouderen, verpleeghuisbewoners, ouderen binnen de ouderenpsychiatrie en medewerkers binnen de ouderenzorg. We zijn als sectie direct betrokken bij het coronabeleid in de verpleeghuizen.

Het vak van ouderenpsycholoog is veelzijdig. In weinig andere sectoren krijg je de kans om multidisciplinair, op het snijvlak van somatiek en psychologie, en op onontgonnen terreinen te werken. Waar je op de universiteit en bij cursussen cognitieve gedragstherapie (CGT) veelal leert over vaststaande behandelprotocollen zul je in de ouderenpsychologie vaak op verschillende terreinen tegelijkertijd werken. Op momenten dat protocollen niet toereikend zijn moet je vanuit je ervaring en intuïtie te werk gaan. Voor veel beginnende psychologen is de verpleeghuiszorg dan ook een snelle leerschool. De behandelingen en diagnostiek moeten goed aansluiten bij de mogelijkheden van je cliënt en bij de teams waarmee je werkt. Dat maakt het vak van ouderenpsycholoog complex en ontzettend boeiend. Ook binnen de ouderenpsychiatrie is de problematiek van patiënten een combinatie van psychische, somatische en sociale omstandigheden en vraagt het om deskundigheid van de ouderenpsychologen.

Complex vak

Gezien de complexiteit van het vak is het bijzonder dat er in verhouding tot het aantal gz-psychologen veel masterpsychologen werkzaam zijn binnen de ouderenzorg. Als sectie Ouderenpsychologie hebben we dan ook als belangrijkste speerpunt het ondersteunen van de masterpsychologen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. De sectie blijft streven naar meer gz-opleidingsplekken in de ouderenzorg. Daarnaast is er aandacht voor het organiseren van werkbegeleiding voor masterpsychologen door gz-psychologen, het stimuleren van intervisie en het organiseren van webinars.

Een ander onderwerp waar we ons als sectie op richten is de binding met de wetenschap en met belangenbehartigers in de ouderenzorg. We werken aan een databank waarin psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zogenoemde Critically Appraised Topics (CAT’s) schrijven (systematische samenvatting van een klein aantal studies over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk, red.). Daarnaast zoeken we samenwerkingen met onder meer universitaire netwerken in de ouderenzorg, RINO’s, het Trimbos-instituut en Alzheimer Nederland. En organiseren we samen met verschillende organisaties webinars over diverse onderwerpen zoals probleemgedrag bij dementie, extramuraal werken (intensieve thuiszorg voor mensen die niet in een instelling verblijven, red.), de Wet Zorg en Dwang en multidisciplinair werken.

Hoewel de wereld binnen de verpleeghuismuren lange tijd gescheiden was van de zorg thuis, mogen ouderenpsychologen nu, vanuit de subsidieregeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP), extramurale diagnostiek en behandelingen uitvoeren bij thuiswonende mensen met meervoudige chronische problematiek, zoals een vorm van dementie, NAH, ziekte van Parkinson of MS. Als sectie zijn we hier nauw bij betrokken. Daarnaast zijn we bezig met het schrijven van een nieuwe handreiking ‘extramuraal werken voor ouderenpsychologen’. We zijn dus zeer actief en houden ons bezig met diverse onderwerpen. Uiteraard zijn we ook in 2022 op zoek naar nieuwe leden!

Meer weten over deze sectie? Kijk op psynip.nl/secties/ouderenpsychologie/

Beeld: LanaSweet/shutterstock.com