Lees verder
Nederlands Instituut van Psychologen

De op wetenschappelijke inzichten gebaseerde overtuiging dat we er alles aan moeten doen om de klimaatverandering te stoppen is breed verspreid. Ook het NIP zet zich hiervoor in. De vraag is dus niet meer óf, maar hoe we de klimaatverandering precies moeten stoppen. En daarover verschillen de meningen. Maar welke manier ook gekozen wordt; wat zeker is, is dat de klimaatverandering vraagt om een massale en radicale gedragsverandering van mensen. Om te zorgen dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke en praktijkkennis over klimaatgerelateerde gedragsverandering, heeft het NIP in januari 2022 vanuit de sectie Sociale en Economische Psychologie de Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering opgericht. We zijn super trots op deze actieve groep van psychologen. Ze zijn allemaal werkzaam op het snijvlak van klimaat en gedragsverandering, vanuit diverse achtergronden (zoals diverse universiteiten en praktijk). Zij maken de laatste inzichten uit de psychologie op dit thema en de rol van psychologen hierbij kenbaar bij een groot publiek. Zo zijn ze onder meer in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Daarnaast organiseren ze webinars en bijeenkomsten en lichten ze projecten over klimaat- en gedragsverandering uit, bijvoorbeeld over deelvervoer in Eindhoven. Zij worden bij deze activiteiten ondersteund door een bredere en groeiende groep leden en het NIP-bureau.

Diepere motivatie

Het IPCC is het Intergovernmental Panel on Climate Change. Ook Linda Steg (zie pagina 28 van dit nummer voor een interview met haar) is actief binnen het IPCC. Eerdere rapporten van het IPCC gaven het al aan; de huidige opwarming van de aarde wordt grotendeels door menselijk handelen veroorzaakt. Ook de Nederlandse overheid erkent deze belangrijke rol van gedrag. De Nederlandse overheid geeft verder aan dat we in het beleid nog onvoldoende rekening houden met de diepere drijfveren en motivaties van mensen. Dat kan en moet beter als we de klimaat- en energietransitie in de komende jaren verder willen versnellen en opschalen. Met alleen beleid en innovatieve oplossingen is er nog geen reductie van CO2-uitstoot. Mensen moeten beleid en oplossingen accepteren, adopteren en toepassen, en op basis daarvan hun gedrag aanpassen. Persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren spelen een rol bij de keuzes die individuen of ondernemers maken. Daarbij spelen ook motivatie, capaciteit en de context van het gedrag een rol.

De expertgroep deelt hun expertise hierover. De expertgroep heeft een aantal doelen. Naast het profileren van psychologen als dé expert in gedragsverandering en -beïnvloeding en het bijdragen aan beleidswerk binnen het Rijk en overige overheden, prioriteert de expertgroep klimaat als thema binnen het NIP, bieden ze een netwerk voor psychologen die hiermee bezig zijn en bundelen ze expertise.

Wil je meer lezen over de expertgroep? Lees hier verder. Vragen kun je mailen naar info@psynip.nl

Beeld: Metamorworks/Shutterstock