Log in
Mensen met een autistische stoornis hebben de reputatie nauwelijks empathie voor anderen te kunnen opbrengen. Die negatieve stereotypering is onterecht, aldus een Italiaans-Oostenrijks onderzoeksteam.
Else de Jonge

Het team onderzocht of mensen met een autistische stoornis morele dilemma’s anders beoordelen dan mensen die deze stoornis niet hebben. Aan 34 proefpersonen, waarvan de helft als autistisch was gediagnosticeerd, legden zij een aantal hypothetische situaties voor. Een van de vragen die daaruit naar voren kwamen, luidde: ben je bereid persoonlijk iemand te doden als je daarmee het leven van vijf andere mensen kunt redden? De deelnemers kregen het verzoek hun antwoord uitvoerig toe te lichten. Uit het onderzoek bleek dat de morele eindoordelen van beide groepen onderling nauwelijks verschilden. Uitgaand van het beeld dat van autisten bestaat zou men bij deze deelnemers een louter rationeel, utilistisch oordeel verwachten, maar in beide groepen deinsde vrijwel iedereen ervoor terug iemand te doden, ook als dat het leven van vijf anderen kan redden. Dat autisten niettemin doorgaan voor koud en ongevoelig voor anderen, schrijven de onderzoekers toe aan een subklinisch kenmerk, alexithymia geheten, dat bij ongeveer de helft van de autisten voorkomt,