intelligence related to schoolperformance at children with ASD

M.E.A. Coorn-Baaij, A.A. Spek & L. Knook

Children with autism spectrum disorder (ASD) process information differently. This will effects their outcomes on intelligence tests and school performance which both can be infl uenced by executive functions. Very little is known about the relationship between intelligence, school performance and executive functioning at children with ASD. In this study 23 children with ASD (8 to 12 years old) were included where information about intelligence (WISC-III-NL  and SON-R 6-40), school performance (Cito-scores) and executive functioning (BRIEF-P) were collected. Results indicated that the measured intellectual capability of children with ASD, using the WISC-III-NL, is reliable and can be considered to be predictive for their school performance.ÃExecutive functions were not a moderator between intelligence and school performance.


1126 Weergaven
21 Downloads
Log in
Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) verwerken informatie anders. Dat kan e ect hebben op hun prestaties bij intelligentieonderzoek en schools presteren, waarbij executieve functies ook van invloed kunnen zijn. Uit onderzoek van Moniek Coorn-Baaij c.s. blijkt dat de WISC-III-NL een valide instrument is om de intellectuele capaciteiten te meten bij kinderen met die even sterk voorspellend is voor schoolsucces als in de normale populatie. Executieve functies waren geen moderator tussen intelligentie en schools presteren.

Inleiding

In het Nederlandse onderwijsstelsel wordt vanaf de kleuterklas de leerontwikkeling van kinderen nauwlettend gevolgd middels het leerlingvolgsysteem. Daarin worden leerresultaten, handelingsplannen en sociaal-emotioneel functioneren vastgelegd zodat er zo goed mogelijk op de onderwijsbehoeften van kinderen afgestemd kan worden. Dit wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS voert de leerkracht toetsresultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen.

Een veel gebruikt instrument op Nederlandse scholen voor de methodeonafhankelijke toetsen zijn de Cito-toetsen, waarbij leerresultaten afgezet worden tegen een normgroep. Wanneer er bij een kind sprake is van ontwikkelingsproblematiek, zoals een autismespectrumstoornis (ASS), verloopt de ontwikkeling minder vanzelfsprekend en vloeiend (Cohen & Volkmar, 1997). Er is echter nog veel onduidelijkheid over welke invloed de ontwikkelingsproblematiek heeft op intelligentie en schools presteren bij kinderen met ASS. Deze kinderen moeten extra goed gevolgd en gemonitord worden vanuit hun kwetsbare ontwikkeling, willen zij het onderwijs voldoende kunnen doorlopen. Het adequaat inschatten van capaciteiten en mogelijkheden is juist bij deze groep van belang,

Literatuurlijst

 1. Aken, L. van (2017). The relationship between intelligence and executive function. Understanding theory in clinical practice. Enschede: Ipskamp Printing.
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington: American Psychiatric Publishing.
 3. Bardikoff , N. & McGonigle-Chalmers, M. (2014). Testing nonverbal IQ in children with Autism Spectrum Disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 8, 1200-1207.
 4. Blijd-Hoogewys, E.M.A, Bezemer, M.L. & Geert, P.L.C. van (2014). Executive Functioning in children with ASD: an analysis of the BRIEF. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 3089-3100
 5. Cohen, D.J. & Volkmar, F.R. (Eds.). (1997). Handbook of autism and pervasive developmental disorders (2nd ed.). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc. Egberink, I.J.L., Leng, W.E. de & Vermeulen, C.S.M. (25 april 2018). COTAN beoordeling 2014, BRIEF Vragenlijst voor executieve functies voor 5- tot 18 jarigen. Bekeken viaÃwww.cotandocumentatie.nl
 6. Egberink, I.J.L., Leng, W.E. de & Vermeulen, C.S.M. (3 maart 2016). COTAN beoordeling 2012, SON-R 6-40. Bekeken viaÃwww.cotandocumentatie.nl
 7. Estes, A., Rivera, V., Cali, P. W., Bryan, M. & Dawson, G. (2011). Discrepancies between academic achievement and intellectual ability in higher- functioning school-aged children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 8, 1044–1052.
 8. Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R. & Sijtsma, K. (2005). COTAN beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (geheel herziene versie). Amsterdam: Boom Uitgevers.
 9. Van Eylen L., Boets B., Steyaert J., Wagemans J. & Noens I. (2015). Executive functioning in autism spectrum disorders: infl uence of task and sample characteristics and relation to symptom severity. European Child & Adolescent Psychiatry, 24 (11), 1399-1417.
 10. Friedman, N.P, Miyake, A., Corley, R.P., Young, S.E., DeFries, J.C. & Hewitt, J.K. (2006). Not all executive functions are related to intelligence. Psychological Science, 17(2), 172-179.
 11. Geurts, H.M., Verte, S., Oosterlaan, J., Roeyers, H. & Sergeant, J.A. (2004). How specifi c are executive functioning defi cits in attention defi cit hyperactivity disorder and autism? Journal of Child Psychology and Psychiatry 45(4), 836–854
 12. Gioia, G.A., Isquith, P.K., Kenworthy, L. & Barton, R.M. (2002a). Profi les of everyday executive function in acquired and developmental disorders. Child Neuropsychology, 8, 121-137.
 13. Hughes, C. (2002). Executive functions and development: Emerging themes. Infant and Child Development, 11, 201-209.
 14. Kaldenbach, Y. (2007). Hiërarchische analyse van de WISC-III nader toegelicht: vragen en antwoorden. Kind en Adolescent Praktijk, 6(2), 1-15.
 15. Kaldenbach, Y. (2012). Betekenis verlenen aan test-hertest verschillen bij intelligentieonderzoek. VVP Nieuws, 18, 10-14.
 16. Keen, D., Webster, A. & Ridley, G. (2015). How well are children with autism spectrum disorder doing academically at school? An overview of the literature. Autism, 1-19.
 17. Kenworthy, L.E., Black, D.O., Wallace, G.L., Ahluvalia, T., Wagner, A.E. & Sirian, L.M. (2005). Disorganization: The forgotten executive dysfunction in High-Functioning Autism (HFA) spectrum disorders. Developmental Neuropsychology, 28, 809-827.
 18. Keuning, J. & Visser, J. (2013). De (on)nauwkeurigheid van een leerrendementsverwachting: Ervaringen met de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52, 164-176.
 19. Kort, W., Schittekatte, M., Bosmans, M., Compaan, E.L., Dekker, P.H., Vermeir, G. & Verhaeghe, P. (2005). Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III). Test en handleiding. Amsterdam: Pearson Clinics.
 20. Mouga, S., Cafe, C., Almeide, J., Marques, C., Duque, F. & Oliveira, G. (2016). Intellectual Profi les in the Autism Spectrum and Other Neurodevelopmental Disorder. Journal of Autism Developmental Disorders, 46, 2940-2955.
 21. Nader, A., Courchesne, V., Dawson, M., & Soulieres, I. (2014). Does WISC-IV Underestimate the Intelligence of Autistic Children? Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(5), 1582-1589.
 22. NVvP/ Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2009). Richtlijn Diagnostiek en behandeling autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: De Tijdstroom.
 23. Ozonoff , S. & Strayer, D.L. (1997). Inhibitory function in nonretarded children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27, 59-77.
 24. Pameijer, N. (2016) Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement. Verkregen op 23-05-2016 van http://wij-leren.nl/ iq-test-passend-onderwijs.php
 25. Rajendran, G., & Mitchell, P. (2007). Cognitive theories of autism. Developmental Review, 27, 224-260.
 26. Russell, J. (1997). Autism as an executive disorder. Oxford: Oxford University Press. St.
 27. John, T, Dawson, G. & Estes, A. (2018). Brief Report: Executive Function as a Predictor of Academic Achievement in School-Aged Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48, 276-283.
 28. Tellegen, P. & Laros, J.A. (2011). De SON-R 6-40 Stand van zaken. Verkregen via testresearch.nl d.d. 19-09-2016. Tellegen, P. & Laros, J.A. (2011). Handleiding SON-R 6-40. Amsterdam: Hogrefe Uitgeverij B.V.