Log in
De Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ) is op 1 januari 2016 in werking getreden en is vooral bekend om de nieuwe regels over klachten en geschillen (die regels zijn per 1 januari 2017 ingegaan). Het is echter ook een wet met gevolgen voor het managen van uw instelling of praktijk en van personeelsmanagement in het bijzonder, legt Shirin Slabbers uit.
Shirin Slabbers

Het doel van de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ), die de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector vervangt, is om meer waarborgen te bieden voor een goede kwaliteit van de zorg. Er moet worden geleerd van dingen die niet goed zijn gegaan. Zorgaanbieders dienen daarom de kwaliteit van de verleende zorg en het personeel meer te onderzoeken en te registreren. Er moet ook meer openheid van zaken worden gegeven, niet alleen naar de Inspectie voor de Geozndheidszorg (IGZ) toe, maar ook jegens cliënten. Het, te respecteren, doel van de WKKGZ leidt in de praktijk tot een aanzienlijke extra werklast.

Toepassingsgebied

De WKKGZ is van toepassing op instellingen én solistisch werkende zorgverleners (zij worden ‘zorgaanbieders’ genoemd). Er moet wel zorg worden verleend zoals wordt omschreven in de Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en/of er moeten handelingen worden verricht op het gebied van de individuele gezondheidszorg (zie